Kompetencegarantien

Kompetencegaranti: Økonomisk støtte til jobrettet kurser og uddannelser

Er du ledig og vil du gerne have et kursus eller en uddannelse, som giver dig bedre muligheder for at komme i arbejde? Så kan Jobcenter Silkeborg tilbyde dig hjælp og økonomisk støtte til at komme i gang med kurset/uddannelsen. Vi kalder det garanti for jobrettet kompetenceudvikling.

Du har mulighed for at vælge mellem kurser/uddannelser, der står på såkaldte positivlister – listerne indeholder forløb, som vurderes at kunne give dig en korterevarende opkvalificering, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Du skal til en coachende samtale hos din jobkonsulent/koordinerende sagsbehandler, inden du kan få bevilget kurset/uddannelsen. Samtalen skal hjælpe dig til at blive helt sikker på, at du vælger det, der passer til dig.

Din jobkonsulent/koordinerende sagsbehandler kan hjælpe dig videre.

Om garantiordningen - det med småt

 • Du skal bo i Silkeborg Kommune
 • Du skal have været forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller modtager af integrationsydelse i mindst 6 måneder.Unge der modtager uddannelseshjælp er ikke omfattet af garantien.
 • Kompetencegarantien omfatter garanti for bevilling af ét sammenhængende uddannelses- eller kursusforløb, som kan afvikles inden for 6 sammenhængende måneder. Flere sammenhængende kurser/moduler kan tilsammen udgøre ét forløb. Det sammenhængende forløb skal som udgangspunkt bevilges samlet.
 • Du kan ikke få bevilget forløb, der strækker ud over den periode, hvor du kan modtage din nuværende forsørgelsesydelse. Modtager du a-dagpenge kan du kun få bevilget forløb, som afsluttes inden din dagpengeperiode ophører. Overgår du herefter til kontanthjælp kan du eventuelt aftale nyt forløb med din jobkonsulent/koordinerende sagsbehandler. 
 • Forløbene kan ikke samlet overstige 6 måneder.
 • Du kan frit vælge forløb, der står angivet enten på positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse eller positivlisten for den regionale uddannelsespulje i RAR Østjyllands område.
 • Se listen for 6 ugers jobrettet uddannelse:  http://star.dk/da/Indsatser-og-ordninger/Vejledning-opkvalificering-uddannelse/6-ugers-jobrettet-uddannelse/Nationale%20Faggrupper.aspx
 • Se listen for regional uddannelsespulje i RAR Østjylland: http://www.rar-bm.dk/da/Oestjylland/Beskaeftigelsespolitik/Regional-positivliste.aspx
 • Forløbet kan indeholde et iværksætterkursus, hvis du er forsikret ledig. Din jobkonsulent/koordinerende sagsbehandler kan fortælle om dine muligheder indenfor beskæftigelseslovgivningen.
 • Jobcentret kan bevilge op til 6 måneder af en erhvervsuddannelse. Hvis uddannelsen varer mere end 6 måneder, tages resten på ordinære vilkår (SU, skoleydelse eller som voksenlærling).
 • Jobcentret kan kun bevilge forløb, der begynder senest 2 måneder efter, at du har tilkendegivet dit ønske til forløb over for din jobkonsulent/koordinerende sagsbehandler.
 • Kompetencegarantien er ikke en garanti for forsørgelse, dvs. du får forsørgelse efter de almindeligt gældende regler herfor både før, under og efter deltagelse på uddannelsen eller kurset. Ordningen ændrer ikke på varighedsbegrænsninger på forsørgelsen – modtager du f.eks. arbejdsløshedsdagpenge er din ret til at modtage dagpenge ikke forlænget på grund af deltagelse i uddannelse/kursus.
 • Almindelige B-kørekort er ikke omfattet af ordningen.
 • Sammen med (før, under eller efter) et uddannelses- eller kursusforløb skal du gennemføre et virksomhedsrettet forløb på mindst 4 uger for at afprøve de ønskede eller erhvervede kompetencer i praksis. Det kan være virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Du aftaler med din jobkonsulent/koordinerende sagsbehandler, hvordan der bedst knyttes praktik eller job med løntilskud sammen med dit kompetenceforløb. Praktikken/jobbet med løntilskud skal være velegnet til at afprøve de ønskede eller erhvervede kompetencer.
 • Du skal selv være aktivt opsøgende ift. at finde virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Snak med din jobkonsulent/koordinerende sagsbehandler, hvis du ikke kan finde praktik eller løntilskudsjob.
 • Du skal selv betale for kørsel, overnatning og materialer, med mindre du har ret til at få det betalt efter de almindelige regler.
 • Din eventuelle pligt til at stå til rådighed under dit forløb, bliver konkret vurderet i forbindelse med dit valg af forløb.

Spørg din jobkonsulent/koordinerende sagsbehandler, hvis du vil vide mere om ordningen.