Orientering om pligt til at oprette cv

Som en del af fleksjob- og førtidspensionsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, blev det besluttet, at alle ledige fleksjobvisiterede skal have et cv på Jobnet.dk.

Hvad er jobnet? 

www.jobnet.dk er en del af jobcentrets hjemmeside. Her kan alle ledige oprette et cv og virksomheder kan oprette jobannoncer og udsøge cv’er på ledige.

Virksomheder henvender sig ofte til jobcentret for at få hjælp til at finde kvalificeret arbejdskraft. For at jobcentret kan hjælpe ledige i arbejde er det derfor vigtigt, at alle ledige har et opdateret og aktivt cv på Jobnet.

 

Hvad betyder det for dig?
Da du er visiteret til fleksjob, ledig og modtager ledighedsydelse, så skal du oprette et cv på Jobnet. Cv’et skal være fyldestgørende, og du har pligt til løbende at holde cv’et ajour.

Efter at cv’et er oprettet, skal du senest 3 uger efter deltage i en cv-samtale med jobcentret.

 

Er du bevilget ledighedsydelse før 9. juni 2013, har du fra d. 9. juni 2013 en frist på 3 måneder til at oprette dit CV på Jobnet.

 

Er du bevilget ledighedsydelse efter 9. juni 2013, har du fra d. 9. juni 2013 en frist på 3 uger til at oprette dit cv på Jobnet.

Til oprettelse skal du bruge NemID og en e-mail adresse. Har du ikke et NemID, så kan du henvende dig på Borgerservice eller du kan bestille det på www.nemid.nu.

 

Konsekvenser ved ikke at få oprette cv’et rettidigt
Loven siger (lov om en aktiv socialpolitik § 77 stk. 2-3): Har man som ledighedsydelsesmodtager undladt at lægge sit cv rettidigt i Jobnet, må kommunen ikke udbetale ledighedsydelse for de dage, hvor cv’et ikke har været lagt ind.

Udebliver du uden grund fra en cv samtale, så foretages der fradrag i ledighedsydelsen for de dage, der går fra du skulle være mødt til samtalen, og indtil kontakten til kommunen er genoprettet. Der foretages fradrag i ledighedsydelsen for den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset om du kontakter kommunen samme dag.

Det kan altså have store konsekvenser for udbetalingen af din ledighedsydelse, hvis ikke du opretter et fyldestgørende cv rettidigt i Jobnet, eller hvis du udebliver fra en cv-samtale.

Når vi mødes til 3 måneders samtalerne, vil vi også bruge lidt tid på at gennemgå dit CV, og herunder hvilke job du har søgt siden vi sidst snakkede sammen.

 

Har du brug for hjælp?
I første omgang er det vigtigt at du får dig et NEM-ID, da det giver adgang til www.jobnet.dk, og du vil der finde en grundig vejledning i hvordan du gør.

Måske har du allerede et cv i Jobnet eller også har du tidligere været vant til at bruge Jobnet, så skal du huske at holde dit cv aktivt.

Du er altid velkommen til at kontakte Fleksjobservice, såfremt du har spørgsmål.

 

Lovgrundlag:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

§ 73 d. Oplysninger om job, arbejds- og uddannelsesmæssig baggrund m.v. (cv’er) indlægges i Beskæftigelsesministeriets database (Jobnet). Stk. 2. Personer, der er visiteret til fleksjob, og som er ledige, skal give fyldestgørende oplysninger om tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for jobcenterets bistand til at finde arbejde. Der skal endvidere angives mindst et beskæftigelsesmål. Stk. 3. Personen skal senest 3 uger efter at have opnået ret til ledighedsydelse indlægge oplysninger som nævnt i stk. 2 i Jobnet. Personen skal løbende ajourføre oplysningerne i Jobnet. Stk. 4. Hvis der foreligger oplysninger som nævnt i stk. 2 fra en tidligere ledighedsperiode, skal oplysningerne straks på ny gøres tilgængelige, hvis personen igen bliver ledig. Stk. 5. Jobcenteret yder bistand, i forbindelse med at en person indlægger oplysninger i Jobnet, hvis personen anmoder herom. Stk. 6. Staten og kommunen har adgang til de oplysninger, som personen har indlagt i Jobnet.".

§ 73 e. For personer, der er visiteret til fleksjob, skal der, senest 3 uger efter at de har opnået ret til ledighedsydelse, holdes en samtale, hvor det sikres, at de oplysninger, som personen indlægger i Jobnet, er fyldestgørende. Samtalen holdes ved personligt fremmøde, jf. dog § 21 f. Under samtalen skal det aftales, hvordan personens jobsøgning kan understøttes, og personen kan pålægges at søge relevante konkrete fleksjob. Stk. 2. Samtalen skal dog ikke afholdes, hvis der, inden for de seneste 3 måneder før der er opnået ret til ledighedsydelse og efter visitationen til fleksjob, har været afholdt en samtale om personens cv.".

 

Lov om en aktiv socialpolitik:

§ 77. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 4 eller 5, udebliver fra en jobsamtale, et møde i rehabiliteringsteamet, en samtale om rådighedsvurdering eller en opfølgningssamtale, jf. § 75, stk. 1, nr. 2, foretager kommunen fradrag i ledighedsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen, og indtil kontakten til kommunen er genoprettet. Der foretages fradrag i ledighedsydelsen for den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter kommunen samme dag.

Stk. 2. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, har undladt at lægge sit cv rettidigt i Jobnet, jf. § 75, stk. 1, nr. 6, kan den pågældende ikke modtage ledighedsydelse for de dage, hvor cv’et ikke har været lagt ind, medmindre den manglende indlæggelse af cv ikke skyldes personens forhold.

Stk. 3. Hvis en person, der modtager ledighedsydelse, uden rimelig grund, jf. § 13, stk. 4 eller 5, udebliver fra en cv-samtale, foretager kommunen fradrag i ledighedsydelsen for de dage, der går, fra personen skulle være mødt til samtalen, og indtil kontakten til kommunen er genoprettet. Der foretages fradrag i ledighedsydelsen for den dag, hvor samtalen skulle have fundet sted, uanset om personen kontakter kommunen samme dag.".